• Ohgita Katsuya

  • 5 in. Yellow Long House

  • Glass
  • 5.1 " x 6.5 " x 4 "
  • $2,200