• Anton Pavlenko

  • Into the Lake II

  • Oil
  • 40 " x 30 "
  • $4,200