• Anton Pavlenko

  • Wake of the Tempest

  • Oil
  • 60 " x 84 "
  • $13,000