• Sandra Pratt

  • French Village

  • Oil
  • 6 " x 8 "
  • $950